Študentski svet

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki vsako leto v prvi polovici oktobra razpiše volitve v študentski svet na podlagi sklepa dekana. Študentski svet mora seznaniti dekana z rezultati volitev in ga obvestiti o članih študentskega sveta do 15. novembra istega leta. Študentski svet šteje osem študentov, tako da imajo v študentskem svetu predstavnike praviloma študenti vseh letnikov in stopenj študija. Na prvi seji študentskega sveta, ki jo skliče dotedanji predsednik, izvolijo člani študentskega sveta izmed sebe predsednika in podpredsednika, ki zastopata in predstavljata študente. Študentski svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov. Vabila in zapisnike sej pošlje študentski svet v vednost dekanu. 

Naloge študentskega sveta:
1. razpravlja in oblikuje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 
2. daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev, 
3. oblikuje mnenja študentov in voli člane delovnih teles ter organov fakultete iz vrst študentov, kadar je tako določeno s statutom, 
4. obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih dejavnostih, 
5. imenuje predstavnike študentov v senat, upravni odbor in akademski zbor fakultete, 
6. predlaga senatu predstavnike študentov v delovnih telesih senata. 

Več o organizaciji in delu študentskega sveta FUDŠ si lahko preberete tudi v pravilniku.

 

 

Študentski svet FUDŠ v študijskem letu 2018/19 sestavljajo:

Predsednik študentskega sveta: Rok Bratina, študent 2. letnika magistrskega študija Medkulturni menedžment 

Kontakt: rok.bratina@gmail.com 
 

Podpredsednik študentskega sveta:  Aleksandar Dragutinović, študent univerzitetnega študijskega programa Uporabne družbene študije

Kontakt: 

 

Tajnik študentskega sveta: Pia Brolih-Djilas, študentka 1. letnika dodiplomskega študija Psihosocialna pomoč 

Blaganik in članica:  Karin Razdrh, študentka 1. letnika dodiplomskega študija Socialni menedžment

Član: Kaja Koražija, študentka 1. letnika dodiplomskega študija Psihosocialna pomoč 

Član: Vili Sindičič, študent 2. letnika magistrskega študija Medkulturni menedžment 

Član: Maruša Trdin, študentka 1. letnika dodiplomskega študija Psihosocialna pomoč 

Član: Nastja Vernik, študentka 1. letnika magistrskega študija Psihosocialna pomoč 

 

PredstavnikI študentov v delovnih telesih fakultete

 

Organ FUDŠ

Št. članov iz vrst študentov

Imenovni člani

SENAT

3

Rok Bratina, Manca Kosmač Vrabec, Peter Pavšič

UPRAVNI ODBOR

1

Kaja Koražija

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

1

Viljem Sindičič

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO

1

Urška Bogataj

KOMISIJA ZA KADROVSKE ZADEVE

1

Viljem Sindičič

KOMISIJA ZA KAKOVOST IN EVALVACIJO

1

Maruša Trdin

DISCIPLINSKA KOMISIJA

1

Karin Razdr

AKADEMSKI ZBOR

Vsi člani ŠS (petina članov AZ)

Vsi člani ŠS

KOMISIJA ZA ETIČNOST RAZISKOVANJA

1

Urška Bogataj