Študentski svet

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki vsako leto v prvi polovici oktobra razpiše volitve v študentski svet na podlagi sklepa dekana. Študentski svet mora seznaniti dekana z rezultati volitev in ga obvestiti o članih študentskega sveta do 15. novembra istega leta. Študentski svet šteje osem študentov, tako da imajo v študentskem svetu predstavnike praviloma študenti vseh letnikov in stopenj študija. Na prvi seji študentskega sveta, ki jo skliče dotedanji predsednik, izvolijo člani študentskega sveta izmed sebe predsednika in podpredsednika, ki zastopata in predstavljata študente. Študentski svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov. Vabila in zapisnike sej pošlje študentski svet v vednost dekanu. 

Naloge študentskega sveta:
1. razpravlja in oblikuje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 
2. daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev, 
3. oblikuje mnenja študentov in voli člane delovnih teles ter organov fakultete iz vrst študentov, kadar je tako določeno s statutom, 
4. obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih dejavnostih, 
5. imenuje predstavnike študentov v senat, upravni odbor in akademski zbor fakultete, 
6. predlaga senatu predstavnike študentov v delovnih telesih senata. 

Več o organizaciji in delu študentskega sveta FUDŠ si lahko preberete tudi v pravilniku

Študentski svet FUDŠ v študijskem letu 2016/17 sestavljajo:

Predsednik študentskega sveta: Thomas Peter Škofca, študent 3.letnika dodiplomskega študija Uporabne družbene študije
Kontakt:
tpskofca@gmail.com
070 775 925

Podpredsednica študentskega sveta: Maruša Istenič, študentka 3.letnika dodiplomskega študija Uporabne družbene študije
Kontakt:
marusa.istenic@gmail.com
041 966 026

Blaganik in članica: Barbara Gril, študentka 1.letnika magistrskega študija Medkulturni menedžment
Članica: Monika Mrevlje, študentka 3.letnika dodiplomskega študija Uporabne družbene študije
Član: Jernej Čuš, študent 3.letnika dodiplomskega študija Uporabne družbene študije
Članica: Sara Černe, študentka 1.letnika magistskega študija Psihosocialna pomoč
Članica: Urška Bogataj, študentka 2.letnik doktorskega študija Sociologija

PredstavnikI študentov v delovnih telesih fakultete

 

Organ FUDŠ

Št. članov iz vrst študentov

Imenovni člani

SENAT

3

Barbara Gril,Monika Mrevlje, Thomas P. Škofca

UPRAVNI ODBOR

1

Sara Černe

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

1

Maruša Istenič

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO

1

Petra Kleindienst

KOMISIJA ZA KADROVSKE ZADEVE

1

Maruša Istenič

KOMISIJA ZA KAKOVOST IN EVALVACIJO

1

Petra Kleindienst

DISCIPLINSKA KOMISIJA

1

Jernej Čuš

AKADEMSKI ZBOR

Vsi člani ŠS (petina članov AZ)

Barbara Gril, Monika Mrevlje, Thomas P. Škofca, Sara Černe, Maruša Istenič, Petra Kleindienst, Jernej Čuš,
Urška Bogataj

KOMISIJA ZA ETIČNOST RAZISKOVANJA

1

Sara Černe