Študentski svet

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki vsako leto v prvi polovici oktobra razpiše volitve v študentski svet na podlagi sklepa dekana. Študentski svet mora seznaniti dekana z rezultati volitev in ga obvestiti o članih študentskega sveta do 15. novembra istega leta. Študentski svet šteje osem študentov, tako da imajo v študentskem svetu predstavnike praviloma študenti vseh letnikov in stopenj študija. Na prvi seji študentskega sveta, ki jo skliče dotedanji predsednik, izvolijo člani študentskega sveta izmed sebe predsednika in podpredsednika, ki zastopata in predstavljata študente. Študentski svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov. Vabila in zapisnike sej pošlje študentski svet v vednost dekanu. 

Naloge študentskega sveta:
1. razpravlja in oblikuje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 
2. daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev, 
3. oblikuje mnenja študentov in voli člane delovnih teles ter organov fakultete iz vrst študentov, kadar je tako določeno s statutom, 
4. obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih dejavnostih, 
5. imenuje predstavnike študentov v senat, upravni odbor in akademski zbor fakultete, 
6. predlaga senatu predstavnike študentov v delovnih telesih senata. 

Več o organizaciji in delu študentskega sveta FUDŠ si lahko preberete tudi v pravilniku

Študentski svet FUDŠ v študijskem letu 2017/18 sestavljajo:

Predsednica študentskega sveta:  Anita Mervič, študentka 3.letnika dodiplomskega študija Uporabne družbene študije
Kontakt: anita.mervic@gmail.com
 

Podpredsednik študentskega sveta: Tine Lovišček, študent 3.letnika dodiplomskega študija Uporabne družbene študije
Kontakt: tine_loviscek@hotmail.com
 

Tajnik študentskega sveta: Mojca Rakovič, študentka 1. letnika magistrskega študija Psihosocialna pomoč 

Blaganik in članica:  Dadiana Chiran, študentka 2.letnika doktorskega študija Sociologija  

Članica: Manca Kosmač Vrabec, študentka 1. letnika dodiplomskega študija Socialni medenžment

Članica: Evija Evelin Zavrl, študentka 2. letnika magistrskega študija Psihosocialna pomoč

Članica: Sergeja Ramovš, študentka 1. letnika magistrskega programa Medkulturni menedžment 

Članica: Urška Bogataj, študentka 2.letnik doktorskega študija Sociologija

Članica: Mojca Rakovič, študentka 1. letnika magistrskega študija Psihosocialna pomoč

PredstavnikI študentov v delovnih telesih fakultete

 

Organ FUDŠ

Št. članov iz vrst študentov

Imenovni člani

SENAT

3

Anita Mervič, Tine Lovišček, Dadiana Chiran

UPRAVNI ODBOR

1

Sergeja Ramovš

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

1

Manca Kosmač Vrabec

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO

1

Urška Bogataj

KOMISIJA ZA KADROVSKE ZADEVE

1

Dadiana Chiran

KOMISIJA ZA KAKOVOST IN EVALVACIJO

1

Anita Mervič

DISCIPLINSKA KOMISIJA

1

Evija Evelin Zavrl

AKADEMSKI ZBOR

Vsi člani ŠS (petina članov AZ)

Vsi člani ŠS

KOMISIJA ZA ETIČNOST RAZISKOVANJA

1

Urška Bogataj